Hortus Botanicus Haren-Groningen

EN

DE

a

Hortus Botanicus Haren-Groningen

Privacy verklaring SBGH

Stichting Behoud Groene Hortus (SBGH) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Stichting Behoud Groene Hortus
Kerklaan 34
9751 NN Haren
Telefoon (031) 50.5370053

Functionaris Gegevensbescherming van de SBGH is dhr. J. Poutsma

Persoonsgegevens die wij verwerken

De SBGH verwerkt persoonsgegevens van personeelsleden, vrijwilligers en van klanten (abonnementhouders en / of nieuwsbriefhouders) omdat die gebruik maken van onze diensten deze gegevens daarom zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoongegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De SBGH en haar website verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Doel

Doel gegevens en de grondslag waarop wij persoonsgegevens verwerken. De SBGH verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten bij u af te leveren
 • Om te voldoen aan contractuele en wettelijke verplichtingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

De SBGH neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de SBGH) tussen zit.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

De SBGH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie/persoonsgegevens > Bewaartermijn

Abonnementshouders

 • Personalia ( naam, m/v) > abonnementsperiode + 3 maand
 • Adres > abonnementsperiode + 3 maand

Nieuwsbriefhouders

 • E mailadres > tot afmelding

Overige klanten (horeca / ruimte)

 • Personalia (naam, m/ v) > t/m afwikkeling dienst en betaling
 • Adres > t/m afwikkeling dienst en betaling
 • Emailadres of telefoon > t/m afwikkeling dienst en betaling

Delen van persoonsgegevens met derden

De SBGH verkoopt geen gegevens aan derden. De SBGH verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

De SBGH gebruikt de geanonimiseerde gegevens van Google Analytics en Google Maps voor de analyse van het gebruik van de website. De SBGH plaatst of gebruikt geen andere vergelijkbare technieken of cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de SBGH . U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aangeven op ons contactformulier

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De SBGH wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De SBGH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier