WiFi phone

Gratis WiFi

In de Entree van de Hortus  is een WIFI-hotspot (Bezoekers Hortus) beschikbaar. Met deze hotspot kunt u gratis gebruik maken van draadloos internet. Met uw mobiele telefoon, laptop of een ander WiFi gereed apparaat maakt u eenvoudig verbinding met het internet.

Er zijn geen kosten aan verbonden, om verbinding te kunnen maken met het internet en is apparatuur nodig die is uitgerust met een draadloze netwerkkaart (802.11b, of 802.11g).

 

 

Algemene voorwaarden en gedragscode

Algemene voorwaarden en gedragscode gebruik Stichting Behoud Groene Hortus (SBGH) te Haren WiFi-gastnetwerk

  1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik door eenieder van WiFi-gastnetwerk die via dit netwerk het internet opgaan.

  1. Definities

Gebruik:

Stichting Behoud Groene Hortus stelt gratis WiFi-gastnetwerk voor haar bezoekers beschikbaar, uitsluitend voor persoonlijk en niet-zakelijk gebruik.

Gebruiker:

Onder gebruiker wordt verstaan eenieder die zich toegang verschaft tot het internet door middel van gebruikmaking van het WiFi-gastnetwerk van Stichting Behoud Groene Hortus.

WiFi-gastnetwerk Stichting Behoud Groene Hortus:

Draadloos netwerk, niet via een kabel, maar via radiofrequentie. Met WiFi-Gastnetwerk is het voor gebruikers mogelijk om met behulp van eigen apparatuur een verbinding te maken met het internet zonder gebruik van kabels. Hierdoor bent u niet aan een vaste plaats gebonden, u kunt op verschillende plaatsen een verbinding tot stand brengen met het internet

  1. Algemene voorwaarden

Stichting Behoud Groene Hortus biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden.

Daar waar van toepassing, gelden de huisregels van Stichting Behoud Groene Hortus zoals die is vastgelegd in de Algemene voorwaarden van Stichting Behoud Groene Hortus. Stichting Behoud Groene Hortus is gerechtigd om in voorkomende gevallen de toegang tot het internet te blokkeren.

Het gebruik van WiFi-gastnetwerk  is op basis van een fair use policy. Dit houdt in dat er geen vaste limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen.

Stichting Behoud Groene Hortus kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt, dan het gemiddelde. Stichting Behoud Groene Hortus houdt het recht om door deze of andere reden, de verbinding van WiFi met de gebruiker te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker het gebruik tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer een gebruiker naar het oordeel van Stichting Behoud Groene Hortus in strijd handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van Stichting Behoud Groene Hortus een andere reden bestaat.

Stichting Behoud Groene Hortus is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker.

  1. Gedragscode

De gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. U mag niets naar het internet uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit.

Stichting Behoud Groene Hortus neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op een server of internet. Een gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server/ het internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend, c.q. onoorbaar zijn.

Het wordt de gebruiker strikt verboden via het netwerk opruiende boodschappen te ventileren, aan te zetten tot geweld, criminele activiteiten te ontplooien en/of andere malafide praktijken. Bij ontdekking hiervan zal aangifte worden gedaan en dienaangaande gepaste maatregelen worden genomen.

De gebruiker verklaart Stichting Behoud Groene Hortus nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.

Stichting Behoud Groene Hortus is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin, van de gebruiker. Met name is Stichting Behoud Groene Hortus niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het systeem of het internet bij Stichting Behoud Groene Hortus of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in login procedure, account en e-mail adres.

De gebruiker die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, c.q. gedragscode, is aansprakelijk voor alle daaruit voor Stichting Behoud Groene Hortus voortvloeiende schade.

Stichting Behoud Groene Hortus behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden periodiek, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer deze voorwaarden op gezette tijden voor veranderingen.

Stichting Behoud Groene Hortus verplicht zich te houden aan bescherming persoonsgegevens zoals die in het Reglement Stichting Behoud Groene Hortus is vast gelegd.

Alvorens gebruikt te kunnen maken van de dienst Stichting Behoud Groene Hortus -WiFi dient de gebruiker stilzwijgend akkoord te gaan met de hierboven beschreven algemene voorwaarden en gedragscode.

Op deze gebruiksvoorwaarden/gedragscode en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van het WiFi-gastnetwerk van Stichting Behoud Groene Hortus (SBGH) samenhangen is het Nederlands recht van toepassing.

— ooo —